تبلیغات
نمــــــــــاز

نمــــــــــاز
الصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن ... نماز، معراج مؤمن است
نویسندگان
نظر سنجی
خوشحال میشم نظرتونو درباره وبلاگم بدونم....نماز مسافر

مسأله 1335
مسافری كه قصد دارد ، ده روز پشت سرهم در محلی بماند ، یا میداند كه بدون اختیار ده روز در محلی میماند ، در آن محل باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1336
مسافری كه میخواهد ده روز در محلی بماند ، لازم نیست قصد ماندن شب اول یا شب یازدهم را داشته باشد ، و همین كه قصد كند از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم بماند ، باید نماز را تمام بخواند و همچنین اگر مثلا قصدش این باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم بماند ، باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1337
مسافری كه میخواهد ده روز در محلی بماند ، در صورتی باید نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در یكجا بماند پس اگر بخواهد مثلا ده روز در نجف و كوفه یا در تهران كه بخاطر شهر خارق العاده بودن یك شهر حساب نمیشود بماند ، باید نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1338
مسافری كه میخواهد ده روز در محلی بماند ، اگر از اول قصد داشته باشد كه در بین ده روز به اطراف آنجا برود ، چنانچه جائی كه میخواهد برود از مقدار ترخص شهر حساب نمیشود بماند دورتر نباشد باید در همه ده روز نماز را تمام بخواند و اگر از مقدار ترخص دورتر باشد ، باید در تمام ده روز نماز را شكسته بخواند ولی چنانچه بخواهد یك ساعت یا دو ساعت برود و برگردد در همه ده روز باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1339
مسافری كه تصمیم ندارد ده روز در جائی بماند مثلا قصدش این است كه اگر رفیقش بیاید ، یا منزل خوبی پیدا كند ، ده روز بماند ، باید نماز را شكسته بخواند .
مسأله 1340
كسی كه تصمیم دارد ، ده روز در محلی بماند ، اگر چه احتمال بدهد كه برای ماندن او مانعی برسد ، در صورتیكه مردم به احتمال او اعتنائی نكنند ، باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1341
اگر مسافر بداند كه مثلا ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و قصد كند كه تا آخر ماه در جائی بماند ، باید نماز را تمام بخواند ولی اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد كند كه تا آخر ماه بماند باید نماز را شكسته بخواند اگر چه از موقعی كه قصد كرده تا آخر ماه ده روز یا بیشتر باشد .
مسأله 1342
اگر مسافر قصد كند ده روز در محلی بماند ، چنانچه پیش از خواندن یك نماز چهار ركعتی از ماندن منصرف شود ، یا مردد شود كه در آنجا بماند یا بجای دیگر برود ، باید نماز را شكسته بخواند واگر بعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی از ماندن منصرف شود ، یا مردد شود تا وقتی در آنجا هست ، باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1343
مسافری كه قصد كرده ده روز در محلی بماند ، اگر روزه بگیرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود ، چنانچه یك نماز چهار ركعتی خوانده باشد ، روزه‌اش صحیح است و تا وقتی در آنجا هست باید نمازهای خود را تمام بخواند واگر یك نماز چهار ركعتی نخوانده باشد روزه آن روزش صحیح است ، اما نمازهای خود را باید شكسته بخواند و روزهای بعد هم نمیتواند روزه بگیرد .
مسأله 1344
مسافری كه قصد كرده ده روز در محلی بماند ، اگر از ماندن منصرف شود و شك كند پیش از آن كه از قصد ماندن برگردد ، یك نماز چهار ركعتی خوانده یا نه ، باید نمازهای خود را شكسته بخواند .
مسأله 1345
اگر مسافر به نیت این كه نماز را شكسته بخواند ، مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد كه ده روز یا بیشتر بماند ، باید نماز را چهار ركعتی تمام نماید .
مسأله 1346
مسافری كه قصد كرده ده روز در جائی بماند ، اگر در بین نماز چهار ركعتی از قصد خود برگردد ، چنانچه مشغول ركعت سوم نشده ، باید نماز را دو ركعتی تمام نماید و بقیه نمازهای خود را شكسته بخواند . و اگر مشغول ركعت سوم شده نمازش باطل است ، وتا وقتی در آنجا هست باید نماز را شكسته بخواند اگر چه داخل در ركوع ركعت سوم شده باشد .
مسأله 1347
مسافری كه قصد كرده ده روز در محلی بماند ، اگر بیشتر از ده روز در آنجا بماند ، تا وقتی مسافرت نكرده ، باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز كند .
مسأله 1348
مسافری كه قصد كرده ده روز در محلی بماند ، باید روزه واجب را بگیرد ومیتواند روزه مستحبی را هم بجا آورد ونماز جمعه ونافله ظهر وعصر وعشا را هم بخواند .
مسأله 1349
مسافری كه قصد كرده ده روز در جائی بماند اگر بعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی بخواهد به جائی كه كمتر از چهار فرسخ است برود وبرگردد به محل اقامه خود باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1350
مسافری كه قصد كرده ده روز در جائی بماند ، اگر بعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی بخواهد به جای دیگری كه كمتر از هشت فرسخ است برود وده روز در آنجا بماند ، باید در رفتن ودر جائی كه قصد ماندن ده روز كرده ، نمازهای خود را تمام بخواند . ولی اگر جائی كه میخواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد باید موقع رفتن نمازهای خود را شكسته بخواند وچنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز كرد نمازش را تمام بخواند .
مسأله 1351
مسافری كه قصد كرده ده روز در محلی بماند اگر بعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی بخواهد به جائی كه كمتر از چهار فرسخ است برود ، چنانچه مردد باشد كه به محل اولش برگردد یا نه ، یا به كلی از برگشتن به آنجا غافل باشد ، یا بخواهد برگردد ولی مردد باشد كه ده روز در آنجا بماند یا نه ، یا آن كه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد ، باید از وقتی كه میرود تا برمیگردد و بعد از برگشتن نمازهای خود را تمام بخواند .
مسأله 1352
اگر به خیال این كه رفقایش میخواهند ده روز در محلی بمانند ، قصد كند كه ده روز در آنجا بماند وبعد از خواندن یك نماز چهار ركعتی بفهمد كه آنها قصد نكرده‌اند ، اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود ، تا مدتی كه در آنجا هست ، باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1353
اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ سی روز در محلی بماند و در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد ، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار كمی در آنجا بماند ، باید نماز را تمام بخواند ولی اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ در رفتن بقیه راه مردد شود ، از وقتی كه مردد میشود ، باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1354
مسافری كه میخواهد نه روز یا كمتر در محلی بماند اگر بعد از آن كه نه روز یا كمتر در آنجا ماند ، بخواهد دوباره نه روز دیگر یا كمتر بماند همینطور تا سی روز ، روز سی و یكم باید نماز را تمام بخواند .
مسأله 1355
مسافری كه سی روز مردد بوده ، در صورتی باید نماز را تمام بخواند كه سی روز را در یكجا بماند ، پس اگر مقداری از آن را در جائی و مقداری را در جای دیگر بماند ، بعد از سی روز هم باید نماز را شكسته بخواند .
مسائل متفرقه
مسأله 1356
مسافر میتواند در مسجد الحرام ومسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و مسجد كوفه نمازش را تمام بخواند . ولی اگر بخواهد در جائی كه اول جزء این مساجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه شده نماز بخواند ، احتیاط واجب آنست كه شكسته بخواند و نیز مسافر میتواند در حرم و رواق حضرت سید الشهداء علیه السلام بلكه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند .
مسأله 1357
كسی كه میداند مسافر است و باید نماز را شكسته بخواند ، اگر در غیر چهار مكانی كه در
مسأله پیش گفته شد عمدا تمام بخواند ، نمازش باطل است ونیز اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند بنابر احتیاط واجب اگر وقت هم گذشته قضا نماید .
مسأله 1358
كسی كه میداند مسافر است و باید نماز را شكسته بخواند ، اگر بدون توجه و بطور عادت تمام بخواند نمازش باطل است ، ونیز اگر حكم مسافر و سفر خود را فراموش كرده باشد در صورتی كه وقت داشته باشد نمازش را دوباره بخواند بلكه اگر وقت هم گذشته باشد بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید .
مسأله 1359
مسافری كه نمیداند باید نماز را شكسته بخواند اگر تمام بخواند نمازش صحیح است .
مسأله 1360
مسافری كه میداند باید نماز را شكسته بخواند اگر بعضی از خصوصیات آن را نداند ، مثلا نداند كه در سفر هشت فرسخی باید شكسته بخواند چنانچه تمام بخواند در صورتی كه وقت باقی است باید نماز را شكسته بخواند و اگر وقت گذشته بطور شكسته قضا نماید .
مسأله 1361
مسافری كه میداند باید نماز را شكسته بخواند ، اگر به گمان این كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند ، وقتی بفهمد كه سفرش هشت فرسخ بوده ، نمازی را كه تمام خوانده باید دوباره شكسته بخواند و اگر وقت هم گذشته بطور شكسته قضا نماید .
مسأله 1362
اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند ، چنانچه در وقت یادش بیاید ، باید شكسته بجا آورد واگر بعد از وقت یادش بیاید ، قضای آن نماز بر او واجب نیست .
مسأله 1363
كسی كه باید نماز را تمام بخواند ، اگر شكسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است .
مسأله 1364
اگر مشغول نماز چهار ركعتی شود و در بین نماز یادش بیاید كه مسافر است ، یا ملتفت شود كه سفر او هشت فرسخ است چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته ، باید نماز را دو ركعتی تمام كند واگر به ركوع ركعت سوم رفته نمازش باطل است . ودر صورتیكه به مقدار خواندن یك ركعت هم وقت داشته باشد ، باید نماز را شكسته بخواند .

[ جمعه 1393/02/26 ] [ 12:22 ب.ظ ] [ Hoseinzadeh ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Hoseinzadeh Asl :.
درباره وبلاگ


امام صادق (ع) فرمودند : شفاعت ما به کسی که نمازش را سبک بشمارد نمی رسد....
دوستای خوبم شرمنده ک ی مدت نبودم :))

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دریافت كد

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِوَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَانفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ * اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون
خداى یکتا که جز او کسی شایسته ستایش نیست / او همیشه زندهء پا برجای است /(پس) هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی گیرد /آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است در سیطره مالکیّت و فرمانروایى اوست /مگر می شود کسی شفاعت کند(مردم را) بدون اجازهء او / به پیدا و پنهان ایشان آگاه است / وایشان ذرّه ای از دانش او را احاطه ندارند / مگر به آنچه او بخواهد / دامنه تخت (سلطنت) او آسمانها و زمین است/ نگهداری اینها برایش کاری نیست / و او بلند مرتبه ترین و بزرگ مطلق است در دین اجباری نیست،فرق میان پیشرفت و سقوط بیان شده است/ پس آن کس که طغیانگر بودامّا به خدا ایمان آورد به بهترین دستاویز نجات (از پرتگاه) رسیده است که پاره شدنی نیست /و خدا شنوا و دانا است./ خدا پشتیبان افراد باایمان است آنها را از تاریکیها بیرون می ‌آورد و به طرف نور میبرد/ به همان صورت به کسانی که طغیان کردند کمک میکند چنان که آنها را از نور بیرون آورده به درون تاریکیها میبرد/.آنهایند اهل آتش جهنّم و همیشه در آن خواهند بود