تبلیغات
نمــــــــــاز

نمــــــــــاز
الصَّلاة مِعرَاجُ المُؤمِن ... نماز، معراج مؤمن است
نویسندگان
نظر سنجی
خوشحال میشم نظرتونو درباره وبلاگم بدونم....

نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است


مسأله 1390-
اگر پدر نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترك نكرده و می توانسته قضا كند، بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد از مرگش بجا آورد، یا برای او اجیر بگیرد، بلكه اگر از روی نافرمانی هم ترك كرده باشد واجب است به همین طور عمل كند و نیز روزه ای را كه در سفر نگرفته، اگر چه نمی توانسته قضا كند، واجب است كه پسر بزرگتر قضا نماید، یا برای او اجیر بگیرد.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست
*****
اراكی: مسأله- اگر پدر و مادر نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشند، چنانچه از روی نافرمانی ترك نكرده اند و می توانسته اند قضا كنند، بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد از مرگشان بجا آورد، یا برای آنان اجیر بگیرد، بلكه اگر از روی نافرمانی هم ترك كرده باشند، واجب است به همین طور عمل كند و نیز روزه ای را كه در سفر نگرفته اند، اگر چه نمی توانسته اند قضا كنند، واجب است كه پسر بزرگتر قضا نماید، یا برای آنان اجیر بگیرد.
گلپایگانی، صافی: مسأله – اگر پدر به چهت عذری نماز یا روزه اش را بجا نیاورده باشد، بعد از فوت او بر پسر بزرگتر واجب است قضا نماید یا برای انجام آن اجیر بگیرد هر چند پدر نتوانسته قضا كند و بنابراحتیاط واجب (صافی: بنابراحتیاط) اگر از روی نافرمانی هم ترك كرده باشد، پسر بزرگتر باید آن را قضا نماید (صافی: یا برای او اجیر بگیرد) و در مورد مادر نیز احتیاط واجب رعایت این حكم است بلكه در صورتی كه وصیت نكرده باشند و پسر هم نداشته باشند، احتیاط واجب این است كه اكبر ذكور از اولیاء میت نماز و روزه او را قضا كند و با نبود ذكور، اناث از آنها انجام دهند.

فاضل: مسأله- اگر پدر نماز خود را به جهت عذری كه داشته است بجا نیاورده باشد، بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد ازمرگش بجا آورد، یا برای او اجیر بگیرد بلكه اگر از روی نافرمانی هم ترك كرده باشد، بنابراحتیاط واجب همین طورعمل كند، و اگر پدر روزه را به جهت مرض یا سفر نگرفته باشد در صورتی كه در زمان حیات می توانسته قضا كند و نكرده باید پسر بزرگتر قضا كند . احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگتر نماز روزه فوت شده مادر را قضا نماید.
زنجانی: مسأله- اگر پدر نماز خود را بجا نیاورده باشد و می توانسته است قضا كند هر چند از روی نافرمانی ترك شده باشد، بر پسر بزرگترش لازم است كه اگر دیگری نماز پدر را بجا نیاورد، او بجا آورده یا دیگری را به نماز وادار كند یا برای او اجیر كند، و قضای نمازهای مادر بر او ظاهراً واجب نیست بلكه مطابق احتیاط استحبابی است و مراد از پسر بزرگتر، بزرگترین پسری است كه در هنگام مرگ پدر زنده باشد.
مكارم: مسأله- بر پسر بزرگتر (یعنی بزرگترین پسری كه بعد از مرگ آنها در حال حیات است) واجب است كه نماز و روزه هایی كه از پدر یا مادرش فوت شده و از روی نافرمانی نبوده و توانایی بر قضا داشته ، بعداز مرگ آنها بجا آورد بلکه از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد،  بنابراحتیاط مستحب باید به همین طور عمل كند، همچنین روزه ای را كه در سفر نگرفته هر چند توانایی قضای آن را پیدا نكرده، احتیاط آن است كه پسر بزرگتر قضا نماید.
نوری: مسأله- اگر پدر و مادر نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشند و چنانچه می توانسته اند قضا كنند، بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد از مرگ آنها بجا آورد، یا برای آنها اجیر بگیرد و نیز روزه ای كه در سفر نگرفته اند، اگر چه نمی توانسته اند قضا كنند ، احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگتر قضا نماید، یا برای آنها اجیر بگیرد و قضای نماز و روزه ای كه پدر و مادر از روی طغیان و تمرد بجا نیاورده اند بر پسر بزرگتر واجب نیست، این حكم درباره پدر ثابت است و نسبت به مادر نیز احتیاط واجب آن است كه مراعات شود.
سبحانی: مسأله- اگر پدر و بنابراحتیاط مادر نماز خود را بجا نیاورده باشند و می توانسته اند قضا نمایند بر پسر بزرگترشان که پس از فوت آنها در حال حیات است واجب است که بعداز مرگشان بجا آورد یا برای آنها اجیر بگیرد.
مظاهری: مسأله- اگر پدر یا مادر نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشند چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده و نمی توانستند قضا کنند بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از مرگشان بجا اورد یا برای آنها اجیر بگیرد ولی اگر از روی نافرمانی بوده و یا می توانستنند قضا کنند و نکرده اند بر پسر بزرگتر چیزی لازم  نیست.
مسائل اختصاصی
فاضل: مسأله 1397- بر پسر بزرگتر قضای نمازهای مربوط به خود پدر و مادر واجب است اما قضای نمازهایی كه بر آنها به نحو استیجار واجب شده، یا این كه از پدر یا مادر آنها بر ذمه آنها بوده ، واجب نیست.
فاضل: مسأله 1398- بر پسر پسر (نوه)، قضای نماز میت در صورتی كه در حال مردن میت از همه بچه های او بزرگتر باشد، واجب نیست و احتیاط واجب آن است كه اگر میت فرزندی نداشته باشد نمازهای او را قضا كند.
فاضل: مسأله 1400- چنانچه یكی از اولاد از نظر سنی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضای نماز بر اولی واجب است.
فاضل: مسأله 1401- لازم نیست پسر بزرگتر وارث میت باشد بنابراین حتی اگر از ارث به یكی از اسباب منع مانند قتل یا كفر ممنوع باشد قضا واجب است.
فاضل: مسأله 1405- چنانچه دو پسر با یكدیگر دو قلو باشند، آن كسی كه زودتر متولد شده است بزرگتر است ولو این كه نطفه دیگری زودتر منعقد شده باشد.
فاضل: مسأله 1406- در صورتی كه شخص در وسط وقت بعد از گذشتن مقداری كه امكان خواندن نماز در آن بود، بمیرد، قضاء آن نماز بر پسر بزرگتر واجب است.
فاضل: مسأله 1407- در صورتی كه میت پسر نداشته باشد بر دیگران واجب نیست نماز قضای میت را بخوانند و چنانچه وصیت به قضا كرده باشد، باید از ثلث مال او انجام داد.
مواردی كه نماز قضای پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب نیست[2]
مسأله 1391- اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدر1 نماز و روزه قضا داشته یا نه2، چیزی بر او واجب نیست.
این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست
1- اراكی، گلپایگانی، صافی، نوری، مظاهری: پدر و مادرش...
2- خوئی، زنجانی، تبریزی، سیستانی: نماز قضا داشته یا نه،...
*****
مكارم: مسأله- هرگاه شخص دیگری آن نماز و روزه را قضا نماید، از پسر بزرگتر ساقط می شود. اگر پسر بزرگتر نمی داند كه از پدر یا مادرش نماز و روزه ای قضا شده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و تفحص و جستجو نیز لازم نمی باشد.
مسأله 1392- اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته1 و شك كند كه بجا آورده یا نه، بنابراحتیاط واجب باید2 قضا نماید3.
این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل، مكارم و بهجت نیست.
1- اراكی، گلپایگانی، صافی، نوری، مظاهری: پدر و مادرش نماز قضا داشته اند...
2- سیستانی، زنجانی: بنابراحتیاط ..
3- مظاهری: چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1393-اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است، قضای نماز و روزه پدر1 بر هیچ كدام از پسرها واجب نیست، ولی احتیاط مستحبّ آن است2 که نماز و روزه او را 3 بین خودشان قسمت كنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
1- گلپایگانی، اراكی، صافی، نوری، مظاهری: پدر و مادر...
2-  مظاهری: مستحب است...
3- اراكی، گلپایگانی، صافی، مظاهری: نماز و روزه آنان را...
*****
خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی: مسأله- اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است، قضای نمازپدر بر هیچ كدام از پسرها واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است كه نماز او را بین خودشان قسمت كنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند.
وحید: مسأله- اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است، قضای نماز پدر بر هیچکدام از پسرها واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است که به نحو وجوب کفایی بجا آورند یا نماز را بین خودشان قسمت کنند یا برای انجام آن قرعه بزنند.
فاضل: مسأله- اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است، قضا بر هیچ كدام واجب نیست لیكن احتیاط مستحب آن است كه نماز و روزه پدر یا مادر را بین خودشان تقسیم كنند، یا بوسیله قرعه یكی را برای انجام آن معین نمایند.
مكارم: مسأله- اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است، یعنی تاریخ تولد پسرها درست روشن نباشد، قضای نماز و روزه پدر و مادر بر هیچ كدام واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است كه بین خودشان قسمت كنند.
مسأله 1394-اگر میت وصیت كرده باشد كه برای نماز و روزه او1 اجیر بگیرند بعد از آن كه اجیر، نماز و روزه او2 را به طور صحیح بجا آورد بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست3.
این مسأله دررساله آیت الله بهجت نیست
1و2- خوئی، زنجانی، تبریزی، وحید: نماز او...
3- فاضل: و همچنین اگر كسی مجاناً از طرف میت، نماز و روزه او را قضا نماید.
*****
سیستانی: مسأله- اگر میت وصیت كرده باشد كه برای نماز او اجیر بگیرند اگر وصیت او نافذ باشد بر پسر بزرگتر قضا واجب نیست.
مسأله 1395-اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر1 را بخواند، باید به تكلیف خود عمل كند، مثلاً قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند2.
این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست.
1- اراكی، گلپایگانی، صافی، نوری، وحید: نماز پدر و مادر...
2- گلپایگانی،وحید، صافی، سبحانی: مثلاً قضای نماز صبح و مغرب و عشای مادرش را باید بلند بخواند.
نوری: مثلاً قضای نمازها را باید ایستاده بخواند، هر چند پدر یا مادر قدرت ایستادن را نداشته اند.
*****
خوئی، تبریزی، سیستانی، مسأله- اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند، باید در جهر و اخفات [= آهسته و بلند خواندن] به تكلیف خود عمل كند، مثلاً قضای نماز صبح و مغرب و عشای مادرش را باید بلند بخواند.
زنجانی:مسأله- اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند باید در آهسته و بلند خواندن به تکلیف خود عمل کند پس حمد و سوره قضای نماز صبح و مغرب و عشا مادرش را باید بلند بخواند.
فاضل: مسأله- دربلند خواندن یا آهسته خواندن نماز، پسر بزرگتر، باید به وظیفه خویش عمل نماید، یعنی قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند اگر چه از طرف مادر قضا نماید.
مكارم: مسأله- پسر بزرگتر هنگام قضای نماز و روزه پدر و مادر باید به تكلیف خود عمل كند، یعنی دستورات نماز و روزه را مطابق حكم مرجع تقلید خود بجا آورد.
مسأله 1396-كسی كه خودش نماز و روزه قضا دارد، اگر نماز و روزه پدر1 هم بر او واجب شود، هر كدام را اول بجا آورد صحیح است.
این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست
1- گلپایگانی، اراكی، مكارم، صافی، نوری، مظاهری: پدر و مادر...
*****
خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی، وحید: مسأله- كسی كه خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند، هر كدام را اول بجا آورد صحیح است.
مسأله 1397-اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر1، نابالغ یا دیوانه باشد وقتی كه بالغ شد یا عاقل گردید،باید نماز و روزه پدر2 را قضا نماید3 و چنانچه پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد، بر پسر دوم چیزی واجب نیست4.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست
1- گلپایگانی، صافی، نوری، مكارم، مظاهری: یا مادر...
2- گلپایگانی، صافی، مظاهری: پدر و مادر...
3-  وحید: [پایان مسأله]
خوئی، تبریزی، مكارم: باید نماز پدر (مكارم: و مادر) را قضا نماید. [پایان مسأله]
سیستانی: بر او واجب نیست نماز پدر را قضا نماید. [پایان مسأله]
زنجانی: باید نماز پدر را قضا نماید و اگر در حال ممیز بودن هم نماز پدر را بخواند صحیح است و چنانچه پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد، چنانچه نمازهای پدر خوانده نشده باشد، بنابر احتیاط پسر دوم قضای نماز پدر را عهده دار شود. و همچنین است اگر پسر دوم پیش از بالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد.
4- گلپایگانی: بر پسر دوم واجب است بنابراحتیاط.
صافی: بنابراحتیاط مستحبّ بر پسر دوم است، و مراعات این احتیاط سزاوار است.
سبحانی: پسر دوم بنابراحتیاط واجب باید بجا آورد.


 


[ دوشنبه 1393/10/22 ] [ 08:21 ب.ظ ] [ Hoseinzadeh ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Hoseinzadeh Asl :.
درباره وبلاگ


امام صادق (ع) فرمودند : شفاعت ما به کسی که نمازش را سبک بشمارد نمی رسد....
دوستای خوبم شرمنده ک ی مدت نبودم :))

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دریافت كد

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِوَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَانفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ * اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون
خداى یکتا که جز او کسی شایسته ستایش نیست / او همیشه زندهء پا برجای است /(پس) هیچ گاه خواب سبک و سنگین او را فرا نمی گیرد /آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است در سیطره مالکیّت و فرمانروایى اوست /مگر می شود کسی شفاعت کند(مردم را) بدون اجازهء او / به پیدا و پنهان ایشان آگاه است / وایشان ذرّه ای از دانش او را احاطه ندارند / مگر به آنچه او بخواهد / دامنه تخت (سلطنت) او آسمانها و زمین است/ نگهداری اینها برایش کاری نیست / و او بلند مرتبه ترین و بزرگ مطلق است در دین اجباری نیست،فرق میان پیشرفت و سقوط بیان شده است/ پس آن کس که طغیانگر بودامّا به خدا ایمان آورد به بهترین دستاویز نجات (از پرتگاه) رسیده است که پاره شدنی نیست /و خدا شنوا و دانا است./ خدا پشتیبان افراد باایمان است آنها را از تاریکیها بیرون می ‌آورد و به طرف نور میبرد/ به همان صورت به کسانی که طغیان کردند کمک میکند چنان که آنها را از نور بیرون آورده به درون تاریکیها میبرد/.آنهایند اهل آتش جهنّم و همیشه در آن خواهند بود